/sites/default/files/2020-03/architecture-buildings-city-fog-373965.jpg

Voorwaarden

1. Algemeenheden en doel

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door SRL CYBER SECURITY MANAGEMENT (afgekort CSM) geleverde diensten en op alle tussen CSM en haar klanten gesloten contracten.
Elke factuur die door CSM in het kader van haar activiteiten wordt uitgereikt, wordt beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden. Elke klant van CSM wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden. De toepassing van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Tenzij CSM een recentere versie in welke vorm dan ook publiceert of meedeelt, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op alle toekomstige verbintenissen tussen partijen. Elke aanvulling, wijziging of afwijking moet uitdrukkelijk schriftelijk door CSM worden aanvaard.

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld als aanvulling op elk schriftelijk contract met CSM. In geval van tegenstrijdigheid tussen een clausule van een eventueel contract en de onderhavige algemene voorwaarden, primeren de bepalingen van het contract.

2. Product en verplichtingen van de klant

De klant erkent dat hij een eenvoudig persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht heeft om de door CSM ter beschikking gestelde computerproducten en licenties te gebruiken. De klant mag het gebruiksrecht alleen gebruiken conform met de voorwaarden van deze algemene voorwaarden of een contract, de instructies van CSM en een eventueel onderhoudscontract, alsmede in overeenstemming met de goede praktijken. Meer in het algemeen zal de klant zich gedragen als een goede professional.

De klant mag in geen geval wijzigingen, correcties, updates en/of onderhoud van de producten uitvoeren zonder een onderhoudscontract met CSM af te sluiten. De klant die een gebruiksrecht op een computerproduct heeft, mag slechts twee (2) kopieën van dit product maken. Indien door CSM reeds twee kopieën zijn verstrekt, mag door de koper geen verdere kopieën worden gemaakt. Elke kopie van het computerproduct is uitsluitend bestemd voor back-up doeleinden.

Elk gebrek, anomalie en/of niet-conformiteit die binnen een termijn van één (1) maand vanaf de verzending van de factuur of de ondertekening van enig contract op het product wordt vastgesteld, moet door de klant per aangetekend schrijven worden gemeld binnen 8 dagen na de ontdekking ervan. Indien de klant binnen deze termijn geen melding maakt, moet voor het defect, de afwijking en/of de non-conformiteit een onderhoudscontract met CSM worden afgesloten.

Alle door de klant verstrekte informatie die nodig is voor de uitvoering van het contract moet betrouwbaar en nauwkeurig zijn. Bij gebrek aan correcte informatie kan CSM niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele storingen van de producten of diensten.

De klant erkent dat hij geen intellectuele eigendomsrechten heeft op de door CSM op de markt gebrachte producten. De producten blijven derhalve het exclusieve eigendom van CSM. De koper verplicht zich om CSM binnen 24 uur te informeren over:

 • alle geschillen, vorderingen of procedures die de eigendomsrechten van CSM kunnen aantasten;
 • alle geschillen, vorderingen of procedures die worden geformuleerd/ingeleid in verband met de schending van de intellectuele rechten van een derde door de producten/diensten;
 • namaak, parasitisme, oneerlijke concurrentie of andere illegale praktijken die de producten kunnen aantasten en die zij kan waarnemen of waarvan zij kennis heeft.

3. Levering en installatie van de software

 Bij gebrek aan bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk op de bestelbon zijn vermeld, wordt het product dat het voorwerp uitmaakt van deze algemene voorwaarden aan de klant geleverd op de overeengekomen plaats en binnen 30 dagen na de ondertekening van de bestelbon.

De tijd die nodig is voor de installatie van het product hangt af van de complexiteit van de door de klant opgegeven specificaties.

De levering van het product omvat:

 • het verstrekken van een kopie van het installatiepakket,
 • een kopie van de bijbehorende documentatie,
 • een licentiesleutel.

De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de installatie door de CSM-technicus is uitgevoerd.

4. Opleiding

CSM vereist dat de klant door CSM wordt opgeleid in het gebruik van de software. Opleiding is inbegrepen in de prijs van de diensten. Elke bijkomende opleiding gevraagd door de klant (gevestigd in België) of die duidelijk noodzakelijk is, wordt gefactureerd aan een dagtarief van € 1.050,00 (excl. BTW).

5. Toepassingsgebied van de vergunning

De klant is uitsluitend gemachtigd om:

 • het product te installeren en gebruiken op een stand-alone computersysteem (inclusief een laptop) of een persoonlijk computersysteem in een netwerk
 • het product over te brengen tussen twee computersystemen, zolang het product slechts op één computersysteem tegelijk is geïnstalleerd.

6. Offertes, prijzen en facturering

Elke offerte die in een contractuele relatie tussen CSM en haar klant wordt opgemaakt, blijft slechts geldig gedurende een periode van 30 dagen vanaf de mededeling ervan. Elk artikel dat niet uitdrukkelijk in de offerte is voorzien of daarin niet is opgenomen, wordt door CSM afzonderlijk aan de koper gefactureerd. De aanvaarding van een offerte of bestelling impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden door de klant.
De prijzen voor de levering van producten en/of diensten zijn exclusief btw en, tenzij anders overeengekomen, exclusief reiskosten, die aan de koper worden doorberekend tegen kostprijs indien ze door CSM zijn voorgeschoten.

De prijzen worden automatisch, van rechtswege, zonder voorafgaande formaliteit of kennisgeving, geïndexeerd aan de Syntec-index, eenmaal per jaar op de verjaardag van de overeenkomst indien deze opeenvolgend wordt uitgevoerd of, naar keuze van CSM, op 1 januari van elk jaar, door toepassing van de volgende formule: P = P0 x S / S0, waarbij P = nieuwe prijs, P0 = oorspronkelijke prijs, S = laatst gepubliceerde Syntec-index op de datum van facturering en S0 = Syntec-index gepubliceerd op de datum van de bestelling of de ondertekening van het contract.

Tenzij anders overeengekomen in een contract, worden de diensten van CSM gefactureerd tegen 30% van het totale bedrag op het moment van de opdracht, waarbij het saldo van de diensten maandelijks aan de opdrachtgever wordt gefactureerd.

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen in een contract zijn alle facturen (inclusief BTW) contant betaalbaar. Alle kosten in verband met betaling of wisselkoersen zijn uitsluitend ten laste van de klant.

Facturering kan elektronisch plaatsvinden en door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden gaat de klant akkoord met het gebruik van een elektronische factuur. In dat geval is de elektronische factuur het enige originele exemplaar van de factuur en heeft zij de juridische betekenis en draagwijdte van een factuur. De klant is verplicht een correct en actueel e-mailadres op te geven waarnaar elektronische facturen kunnen worden verzonden, en de facturen zullen daar per e-mail worden toegezonden. De klant moet ervoor zorgen dat dit e-mailadres alleen toegankelijk is voor personen die gemachtigd zijn om de aan dit adres toegezonden gegevens te bekijken. De klant is als enige verantwoordelijk voor het niet ontvangen van de factuur als gevolg van een wijziging van het e-mailadres dat niet correct is doorgegeven, in geval van een technische storing, spamfilter of overbelaste e-mailbox. Een elektronische factuur die naar het door de klant opgegeven e-mailadres is gestuurd, wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, ongeacht of de klant deze daadwerkelijk heeft ontvangen. Het doorgeven van onjuiste of verouderde informatie aan CSM kan leiden tot een foutieve communicatie waarvoor CSM niet verantwoordelijk is. Elke wijziging van het e-mailadres moet rechtstreeks per aangetekend schrijven aan CSM worden meegedeeld. Elk protest of klacht betreffende de facturen moet per aangetekend schrijven aan CSM worden gericht binnen 8 dagen na de datum van uitreiking van de factuur. Bij gebrek aan mededeling binnen deze termijn worden de facturen onherroepelijk geacht definitief aanvaard te zijn.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt alle nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien geeft de niet-betaling van een factuur op haar vervaldag niet alleen aanleiding tot een conventionele verwijlintrest van 1% per maand (elke begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd), maar ook tot een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de verschuldigde bedragen (met een minimum van EUR 150,00), van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd tot de volledige betaling van het saldo van de factuur en van de intresten.

Elke factuur die niet binnen 5 werkdagen na de uitreiking ervan is betaald, wordt als te laat beschouwd met de in het vorige lid genoemde gevolgen.

7. Aansprakelijkheid

Alleen de klant draagt de gevolgen van alle schade, van welke aard ook, die door het gebruik van een door CSM geleverd computerproduct aan hem of aan derden wordt toegebracht. De koper doet aldus afstand van het recht om tegen CSM en haar verzekeraars elke vordering en/of actie voor aldus geleden schade uit te oefenen. De koper verbindt zich er eveneens toe CSM te vrijwaren van alle vorderingen die op deze basis tegen hem zouden kunnen worden ingesteld.

De aansprakelijkheid van CSM kan alleen worden ingeroepen in geval van grove nalatigheid of opzet. De aansprakelijkheid van CSM kan niet worden ingeroepen in de volgende gevallen:

 • het gebruik van het product op een manier die niet in overeenstemming is met het contract, de bijbehorende documenten of de instructies van CSM, of het gebruik dat niet uitdrukkelijk door het contract is toegestaan;
 • storingen van het product veroorzaakt door de apparatuur van de klant of het gebruik van het product in combinatie met andere apparatuur, gegevens of programma's die niet door CSM zijn toegestaan of gespecificeerd;
 • de gevolgen van elke manipulatie van het product door de klant of een derde, inclusief als gevolg van een interventie door CSM, een derde in toepassing van het onderhoudscontract of een door de klant aangewezen derde dienstverlener in geval van verlies van gegevens indien deze laatste niet de voorzorgsmaatregelen heeft genomen om een back-up van zijn gegevens te maken vóór deze interventie;
 • alle indirecte schade en/of nadeel (verlies van programma's en gegevens, schade aan derden, verlies van omzet of winst, financiële schade, enz;

In elk geval is de aansprakelijkheid van CSM voor elke directe schade in verband met de gesloten overeenkomst uitdrukkelijk beperkt, per kalenderjaar, alle oorzaken samen en gecumuleerd, tot een maximumbedrag van honderdduizend (100.000,00) EUR.

8. Vertrouwelijkheid

Elke partij verbindt zich ertoe geen documenten of informatie openbaar te maken die door de andere partij in het kader van de uitvoering van dit contract zijn meegedeeld en verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat haar werknemers deze bepaling naleven.

9. Overmacht

CSM is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van haar verplichtingen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: epidemieën, slechte weersomstandigheden, overstromingen, aardbevingen, stakingen en uitsluitingen, oorlog (al dan niet verklaard), burgeroorlog, embargo, opstand, rebellie, opschorting of vertraging van het vervoer, maatregelen van de overheid, energieonderbrekingen, stroomstoringen, enz. Deze lijst is uiteraard niet volledig.

10. Schorsing en beëindiging

In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag is CSM gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle andere diensten aan de opdrachtgever op te schorten en/of de lopende contracten ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van CSM om van de opdrachtgever de nakoming van zijn verplichtingen en/of de betaling van een schadevergoeding te vorderen.

Elke contractbreuk moet door de koper aan CSM worden meegedeeld binnen 8 dagen na de datum van de contractbreuk. Indien de koper CSM niet binnen deze termijn op de hoogte stelt, behoudt CSM zich het recht voor de lopende contracten te beëindigen, onverminderd het recht van CSM om schadevergoeding van de koper te eisen.

11. Ongeldigheid van een clausule, toepasselijk recht en jurisdictie

De nietigheid van een van de clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere clausules, die al hun kracht en draagwijdte behouden. Deze nietigheid kan in geen geval leiden tot de nietigheid van alle bovengenoemde voorwaarden.

Het feit dat CSM op enig moment niet de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden eist, kan niet worden beschouwd als een definitieve afstand van die bepaling.

Deze voorwaarden worden uitdrukkelijk beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

Alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding kan geven, zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.